1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej DzienDobryPodatki.pl oraz związanych z nią podstron umieszczonych w ramach tej domeny oraz związanych z nią – a funkcjonujących na zewnętrznych serwisach internetowych – w tym platformach sprzedażowych oraz webinarowych, a także zasady świadczenia tych usług, rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

1.2. Usługobiorca podejmujący czynności zmierzające do skorzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 1. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.2. Usługodawca – Dzień Dobry Podatki Sp. z o.o., adres: Al. 1 Maja 31/33 lok. 5; 90-739 Łódź, NIP: 7272855788, KRS: 0000948700, REGON: 521032152, adres poczty elektronicznej: kontakt@DzienDobryPodatki.pl.

2.3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona przez Usługodawcą na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.

2.5. Strona – serwis internetowy DzienDobryPodatki.pl oraz strony powiązane z nią – a funkcjonujące na zewnętrznych serwisach internetowych – w tym platformach sprzedażowych i webinarowych.

2.6. Klub – usługa subskrypcyjna świadczona pod nazwą „Klub Dzień Dobry Podatki”.

2.8. Kurs – usługa subskrypcyjna świadczona pod nazwą „Kurs Dzień Dobry Egzamin”.

 

 1. Rodzaj świadczonych usług elektronicznych

3.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony takie usługi jak: wysyłka newslettera, udostępnienie treści podcastu „Dzień Dobry Podatki” – w tym z transkrypcjami nagrań, bezpłatne oraz płatne szkolenia, webinary i kursy on-line, narzędzia oraz wzory dokumentów, w tym w szczególności Kurs Dzień Dobry Egzamin oraz bezpłatne lub płatne wydawnictwa – w tym w szczególności e-Booki oraz audiobooki, a także odpłatne usługi subskrypcyjne takie jak w szczególności Klub Dzień Dobry Podatki czy Kurs Dzień Dobry Egzamin.

3.2. Świadczenie wyżej opisanych usług odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Warunki świadczenia usług

4.1. Korzystanie z usług określonych w pkt. 3.1. jest nieodpłatne, chyba że odpłatność została wyraźnie określona na stronie produktowej (w szczególności dotyczy to webinarów, kursów on-line, e-Booków oraz audiobooków i odpłatnych usług subskrypcyjnych).

4.2. Ceny produktów mają charakter cen brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – chyba że co innego wyraźnie wynika z oferty. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez niego przy rejestracji.

4.3. Płatność za Usługi Elektroniczne, co do których przewidziano odpłatność, następuje za pośrednictwem przelewów online oraz płatności BLIK. Po indywidualnym uzgodnieniu możliwa jest także płatność przelewem. Dla wybranych usług, gdzie jest to wyraźnie zaznaczone, przewidziana została możliwość płatności ratalnej.

4.4. Dostęp do płatnych usług następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności, w drodze przekazania danych dostępowych do produktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej – nie później niż w okresie do 24 godzin od otrzymania płatności (z wyjątkiem przedsprzedaży – kiedy to dostęp następuje po udostępnieniu treści przez Usługodawcę – w terminie określonym w ofercie przedsprzedaży). Dostęp do usług – produktów cyfrowych (w szczególności kursów online) jest limitowany czasowo, zgodnie z informacją wynikającą z konkretnej oferty.  Płatności mogą dotyczyć pojedynczych zasobów (np. szkoleń) lub mogą mieć charakter abonamentów (subskrypcji) czasowych na dostęp do całości lub części zasobów.

4.5. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania dostępu do produktu elektronicznego (chyba że dłuższy termin wynika z oferty). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@DzienDobryPodatki.pl. W odniesieniu do ofert przedsprzedaży bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu premiery (udostępnienia) produktu bądź usługi.

4.6. Usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny i nie stanowią elementu usługi doradztwa podatkowego i prawnego. Nie obejmują one udzielenia licencji ani wykonywania praw zależnych do utworów znajdujących się w zasobach Usługobiorcy. Podjęcie decyzji o wyborze określonego sposobu rozliczeń podatkowych, dokonaniu działań restrukturyzacyjnych czy innych czynności prawnych czy faktycznych, transakcji lub uzgodnień powinno być poparte analizą i rekomendacjami podmiotu uprawnionego do świadczenia usług doradztwa podatkowego na podstawie przedstawionych dokumentów w indywidualnej sprawie danego podatnika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z oparcia się na informacjach zawartych w produktach, komunikatach, wiadomościach, publikacjach oraz nagraniach przekazywanych czy udostępnianych w ramach świadczenia Usług Elektronicznych – nawet gdyby okazały się błędne bądź nie znalazły poparcia w rozstrzygnięciach organów administracyjnych czy sądowych.

4.7. W razie udostępnienia Usługobiorcom usługi uczestnictwa w zamkniętej grupie dyskusyjnej (forum dyskusyjnym – w tym uczestnictwa w Klubie) zastrzega się, że komentarze Usługodawcy do problemów prawnych zgłaszanych przez Usługobiorców mogą mieć wyłącznie charakter generalno-abstrakcyjny i nie będą stanowić usługi doradztwa podatkowego czy prawnego.

4.8. Ewentualne błędy w wystawionych przez Usługodawcę fakturach usuwane są w drodze korekty faktury sprzedaży, wysyłanej na adres e-mail Usługobiorcy podany przy składaniu zamówienia. Usługobiorca wyraża zgodę na taką formę korekty. Strony tym samym uznają, że uzgodnienie i spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów następuje w momencie wysłania przez Usługodawcę faktury korygującej.

 1. Klub Dzień Dobry Podatki

5.1. Usługodawca oferuje dostęp do odpłatnej usługi subskrypcyjnej – Klubu Dzień Dobry Podatki.

5.2. Dostęp do Klubu oferowany jest na czas określony 12 oraz 6 miesięcy. Po upływie tego czasu Usługobiorca może przedłużyć dostęp na kolejne pół roku albo rok. Usługodawca gwarantuje zachowanie ceny, po jakiej Usługobiorca przystąpił do Klubu, w kolejnych okresach rozliczeniowych – dla danego Usługobiorcy – pod warunkiem wykupienia przedłużenia 12-miesięcznego – z zastrzeżeniem pkt. 5.3.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny dostępu do Klubu dla rocznych subskrypcji, o czym mowa w pkt. 5.2., w sytuacji, w której wskaźnik inflacji pomiędzy dniem zakupu dostępu do Klubu a dniem przedłużenia subskrypcji przekroczy (łącznie) 20%.

5.4. W razie nieprzedłużenia dostępu do Klubu zgodnie z pkt. 5.2. usługa wygasa, a konto Usługobiorcy zostaje zablokowane.

5.5. Usługobiorca akceptuje zasady Klubu opisane w  niniejszym Regulaminie. W razie ich naruszenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i zablokowania konta Usługobiorcy, bez zwrotu kosztów. 

5.6. Promocja własnych towarów i usług oraz ofert pracy i współpracy jest możliwa w wyznaczonych przez administratora Klubu obszarach.

5.7. Klub służy udzielaniu wzajemnego wsparcia i pomocy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem Uczestnicy Klubu unikają niekonstruktywnej krytyki i tzw. hejtu.

5.8. Na Forum dyskusyjnym Klubu – dla zachowania transparentności – Usługobiorcy  występują pod wskazanymi przez siebie danymi. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za zgodność podanych danych ze stanem faktycznym.

5.9. Usługobiorca nie ma prawa udostępniania swojego konta (loginu i hasła) osobom trzecim.

 1. Kurs Dzień Dobry Egzamin

6.1. Usługodawca oferuje dostęp do odpłatnej usługi subskrypcyjnej – Kursu Dzień Dobry Egzamin.

6.2. Dostęp do Kursu oferowany jest na czas określony, zgodnie z wybraną ofertą. Po upływie tego czasu Usługobiorca może przedłużyć dostęp na określonych na Stronie warunkach.

6.3. W razie nieprzedłużenia dostępu do Kursu usługa wygasa, a konto Usługobiorcy zostaje zablokowane.

6.4. Usługobiorca akceptuje zasady opisane w niniejszym Regulaminie. W razie ich naruszenia Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i zablokowania konta Usługobiorcy, bez zwrotu kosztów. 

6.5. Kurs służy udzielaniu wsparcia i pomocy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, w tym przede wszystkim poprzez dostarczenie przykładowych materiałów przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Uczestnicy Kursu unikają niekonstruktywnej krytyki i tzw. hejtu.

6.6. Na Stronie Kursu Usługobiorcy występują pod wskazanymi przez siebie danymi. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za zgodność podanych danych ze stanem faktycznym.

 

 1.  Postępowanie reklamacyjne

7.1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług mogą być zgłaszane pod adresem mailowym: kontakt@DzienDobryPodatki.pl

7.2. Reklamacje rozstrzygane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7.3. Rozstrzygnięcie reklamacji następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej, następujące dane:

a) oznaczenie osoby lub podmiotu wnoszącego reklamację (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

c) oczekiwania wnoszącego reklamację odnośnie do sposobu rozwiązania zgłoszonego w reklamacji problemu.

7.5. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą;
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

7.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta  ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 1. Ochrona praw autorskich

8.1 Wszelkie zasoby, udostępnione w ramach funkcjonowania Strony, objęte są prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawa autorskie do wszelkich zasobów w ramach Strony należą do Usługodawcy.

8.2. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, utrwalanie, zwielokrotnianie materiałów i zasobów Strony, do których prawa autorskie majątkowe należą do Usługodawcy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.

8.3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami wszelkich zasobów znajdujących się na Stronie, w tym do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy.

8.4. Materiały, informacje i zasoby, zawarte w poszczególnych szkoleniach, na forum oraz innych zasobach Strony, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Uczestnik nie jest uprawniony do ich kopiowania i wykorzystywania bez zgody Usługodawcy. Usługobiorca może korzystać z zasobów Strony wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej jednak bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.

8.5. Wzory dokumentów, kalkulatory, formularze i inne narzędzia udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców jedynie na potrzeby własne, względnie na potrzeby klientów Usługobiorców. W tym ostatnim zakresie Usługodawca udziela nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie utworów zależnych jedynie w celu podpisania w ramach działalności klienta. 

8.6 Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udzielenia dostępu do wszelkich ww. materiałów i zasobów Strony (oraz jej wszystkich podstron) nie jest wynagrodzeniem z tytułu autorskich praw majątkowych.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są na zasadach określonych w polityce prywatności Strony – https://dziendobrypodatki.pl/polityka-prywatnosci/

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, zawierane za pośrednictwem Strony podlegają prawu polskiemu.

10.2. Wszelkie spory dotyczące Usług Elektronicznych poddane będą jurysdykcji sądów polskich.

10.3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta osobom trzecim.  

10.4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy na skutek udostępnienia przez niego swojego konta na Stronie osobom trzecim.

10.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Usługobiorcy w sytuacji, gdy Usługobiorca podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Strony, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Usługobiorców w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie przyjętymi regułami tzw. netykiety. Uprawnienie opisane powyżej przysługuje Usługodawcy w szczególności w przypadku, gdy Usługobiorca udostępni swoje konto osobom trzecim. W takim przypadku opłaty poniesione przez Usługobiorcę nie są zwracane.